Weryfikacja Odznak Turystyki Kwalifikowanej i Krajoznawczych

Referaty Weryfikacyjne działające w Oddziale w kadencji 2017-2021:

1. TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zatwierdzany przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK na 4-letnią kadencję.

przewodniczący Żochowski Mieczysław PTP 4181/I (cała Polska)

członkowie Biczyk Jacek 7605/III (Mz)

Czarkowski Czesław 4684/II (Mz Śl, Św, W-M)

Furmankiewicz Agnieszka 9959/II (Mz, Pom, Łdz, Św, Lbl, Dśl)

Michałowski Tomasz 5867/II (Mz, Lbl, Św, Pdl, Zpm)

Modzelewski Rafał 10653 (Mz, Św)

Tutaj Jerzy Stefan 10970 (Mz, Pdl)

Referat weryfikuje i przyznaje OTP „Siedmiomilowe Buty” obydwu stopni, OTP do stopnia małego złotego włącznie a także weryfikuje i zalicza normy „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” i „Dla Najwytrwalszych” (z wyjątkiem ostatnich norm).

Referat weryfikuje i przyznaje również OTP okolicznościowe ustanowione przez KTP ZG PTTK.

Ponadto Referat weryfikuje i przyznaje odznaki:

Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza,

Odznaka „Śladami Fryderyka Chopina” I st.,

Odznaka „Szlakiem Aleksandra Janowskiego”,

a także inne odznaki turystyczne, których regulaminy na to pozwalają.

Książeczkę do weryfikacji można pozostawić w Biurze Oddziału (wskazane jest dołączenie nr-u tel. kontaktowego, aby weryfikator miał możliwość skontaktowania się z autorem kroniki w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości lub przekazania uwag).

2. TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

DYŻUR – WERYFIKACJA GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej zatwierdzony przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

przewodniczący TRW GOT Kazimierz Makieła PTG 6526 (wszystkie grupy górskie)

Referat weryfikuje i przyznaje GOT „W Góry” wszystkich stopni, GOT w stopniach popularnym, małym brązowym, srebrnym i złotym, dużym brązowym i srebrnym, a także normy „Za Wytrwałość” (z wyjątkiem ostatniej normy). Weryfikuje i przyznaje również GOT okolicznościowe ustanowione przez KTG ZG PTTK.

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2018 roku w każdy wtorek w godz. 16.30-18.00 w siedzibie Oddziału przy ul. Senatorskiej 11 (parter), pełniony będzie dyżur w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym Górskiej Odznaki Krajoznawczej.

Książeczki GOT do weryfikacji można również dostarczyć osobiście poza godzinami pełnienia dyżuru w godzinach pracy Oddziału lub przesłać pocztą na adres: PTTK Oddział “Mazowsze” 00-075 Warszawa ul. Senatorska 11, wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną ze znaczkiem pocztowym. Mile widziana, w takim przypadku, adnotacja o kontakcie telefonicznym lub e-mail.

Kontakt do Przodowników TG:

1. Witas Jacek – 602 665 525.

2. Żochowski Mieczysław  601 327 633.

3. Opłotny Bogusław – 501 150 491.

4. Żero Paweł – 602 528 348.

3. REFERAT WERYFIKACYJNY KOLARSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

Oddziałowy Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej przy oddziałowej komisji turystyki kolarskiej (UKTR „Vagabundus” mający uprawnienia oddziałowej komisji turystyki kolarskiej).

Przewodniczący RW KOT: Paweł Rozwadowski (nr leg. 7371).

W składzie Referatu są także: Anna Owczarczyk (nr leg. 6400), Małgorzata Wojtatowicz (nr leg. 5100).

Referat weryfikuje i przyznaje Kolarskie Odznaki Turystyczne w stopniach małym brązowym, małym srebrnym i małym złotym.

Referat Weryfikacyjny KOT weryfikuje i przyznaje również inne odznaki turystyki kolarskiej, w tym jubileuszowe i okolicznościowe ustanowione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK, jeśli ich regulaminy to dopuszczają.

4. ZESPÓŁ WERYFIKACYJNY ODZNAK KRAJOZNAWCZYCH

Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych nr LXIII przy Oddziale PTTK „Mazowsze” zatwierdzony przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK.

przewodniczący Mieczysław Żochowski, instruktor krajoznawstwa Polski nr 610/P/12

Zespół weryfikuje i przyznaje Regionalną Odznakę Krajoznawczą w stopniach brązowym i srebrnym oraz weryfikuje kroniki do Odznaki Krajoznawczej Polski wszystkich stopni (weryfikacja konieczna do przyznania odznak przez Centralny Zespół Weryfikacyjny).

Ponadto Zespół weryfikuje i przyznaje następujące odznaki:

Mazowiecka OK wszystkich stopni,

Warszawska OK w stopniu popularnym, brązowym i srebrnym,

Dziecięca Odznaka Turystyczna,

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza,

Odznaka Turysta Senior wszystkich stopni,

Odznaka „Śladami Fryderyka Chopina” I stopnia,

Odznaka „Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce” wszystkich stopni,

Odznaka Krajoznawcza „Miejsca kultu Jana Pawła II”

oraz inne odznaki krajoznawcze i turystyczne, których regulaminy na to pozwalają.

Kronikę do weryfikacji można pozostawić w Biurze Oddziału (wskazane jest dołączenie nr-u tel. kontaktowego, aby weryfikator miał możliwość skontaktowania się z autorem kroniki w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości lub przekazania uwag).

5. REFERAT WERYFIKACYJNY ODZNAKI „TURYSTA-PRZYRODNIK”

Oddziałowy Referat Weryfikacyjny Odznaki „Turysta Przyrodnik” nr 38 zatwierdzony przez Komisję Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK.

Przewodniczący: Mieczysław Żochowski IOP 182.

Referat weryfikuje i przyznaje odznaki „Tropiciel Przyrody” wszystkich stopni, weryfikuje odznakę „Turysta Przyrodnik” wszystkich stopni oraz przyznaje tę odznakę do stopnia małego złotego włącznie.

Referat weryfikuje i przyznaje również odznaki okolicznościowe ustanawiane przez KOP ZG PTTK.

Książeczkę do weryfikacji można pozostawić w Biurze Oddziału (wskazane jest dołączenie nr-u tel. kontaktowego, aby weryfikator miał możliwość skontaktowania się z autorem kroniki w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości lub przekazania uwag).

6. TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY TURYSTYCZNYCH ODZNAK KAJAKOWYCH

Działa przy Młodzieżowym Klubie Wodniaków i Ratowników WOPR Oddziału PTTK “Mazowsze” zatwierdzony przez Komisję Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

przewodnicząca Gomulska Elżbieta – PTKaj II st.

członkowie Pawlewski Andrzej

Skrzymowski Zbigniew

Referat weryfikuje i przyznaje:

Dziecięcą Odznakę Kajakową PTTK „Kiełbik” wszystkich stopni,

Turystyczną Odznakę Kajakową PTTK do stopnia VII włącznie,

Górską Odznakę Kajakową PTTK w stopniu brązowym,

oraz odznak turystyki kajakowej PZKaj.

Książeczkę do weryfikacji można pozostawić w Biurze Oddziału (wskazane jest podanie numeru telefonu aby weryfikator miał możliwość skontaktowania się w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub przekazania uwag).

7. TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY ODZNAK TURYSTYKI MOTOROWEJ

Terenowy Zespół Weryfikacyjny Odznak Turystyki Motorowej III/9 zatwierdzony przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK.

Za weryfikację odznak TM odpowiada kol. Alina Radecka – Przodownik TM nr 3309.

Weryfikuje ona i przyznaje odznaki:

Młodzieżowa Odznaka “Turysta Motorowy” – TM (wszystkie stopnie)

Motorowa Odznaka Turystyczna – MOT. (weryfikuje i przyznaje MOT do stopnia małego złotego włącznie, a wstępnie weryfikuje także MOT w stopniach dużych).

8. TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY ODZNAK NARCIARSKICH

Powołany przez Komisję Turystyki Narciarskiej ZG PTTK uchwałą nr 23/XIX/2019 z dn. 30.11.2019 r. w składzie:

Jarosław Karpiński – przewodniczący TRW ON (kontakt tel.: 603 702 448)

Stefan Gniazdowski – członek TRW ON

Witold Iwanczewski – członek TRW ON

TRW ma uprawnienia do weryfikowania i przyznawania popularnych i małych Nizinnych Odznak Narciarskich i Górskich Odznak Narciarskich oraz Dziecięcej Odznaki Narciarskiej i Narciarskiej Odznaki Młodzieżowej a także cząstkowych norm do odznaki narciarskiej “Za Wytrwałość” górskiej i nizinnej. Referat ma oznaczenie literowe MAZ.

Książeczkę odznak narciarskich PTTK do weryfikacji można pozostawić w Biurze Oddziału (wskazane jest podanie numeru telefonu aby weryfikator miał możliwość skontaktowania się w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub przekazania uwag).

Close Menu